Zbiory

M-GBP  w Chęcinach gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne, ale
również jako instytucje o charakterze uniwersalnym stara się zaspokajać potrzeby użytkowników w bardzo szerokim zakresie usług informacyjnych
i edukacyjnych. Wspiera procesy zdobywania wiedzy oraz realizuje różne formy pracy kulturalnej i oświatowej z czytelnikiem indywidualnym
i zbiorowym.

WYPOŻYCZALNIA

Księgozbiór Miejsko Gminnej biblioteki liczy obecnie 25.281 wol. (dane za 2013 r.)
Przybliżona struktura zbiorów biblioteki:
Literatura piękna dla dorosłych: – 45 % ogółu zbiorów,  literatura dla dzieci do lat 14  –
30 % , literatura niebeletrystyczna ( popularnonaukowa, informacyjna itp.) około 25 %
Podstawowym kryterium przy  zakupie  nowości wydawniczych są potrzeby  czytelników biblioteki. Przy  uzupełnianiu księgozbioru  szczególną uwagę  zwraca się  na publikacje  informacyjne  , materiały  dotyczące  regionu, lektury szkolne. Publikacje  informacyjne
( encyklopedie, słowniki , informatory   i  kompendia )  umożliwiające  szybkie  uzyskanie informacji poszukiwanych przez  czytelnika  z różnych  dziedzin nauki, polityki, gospodarki.
Całość księgozbioru podzielona jest na literaturę piękną i popularnonaukową. W obrębie beletrystyki wyodrębniono literatury poszczególnych krajów np. literaturę angielską, niemiecką, francuską, amerykańską, polską itd. Księgozbiór popularnonaukowy ułożony jest zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną tzn. książki z poszczególnych dziedzin klasyfikowane są do jednego z 9 działów głównych:
•    Dział ogólny.
•    Filozofia. Psychologia
•    Religia. Teologia. Religioznawstwo
•    Nauki społeczne. Prawo. Administracja.
•    Matematyka. Nauki przyrodnicze.
•    Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo.
•    Sztuka. Rozrywki. Sport.
•    Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna.
•    Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia.

Pracownicy biblioteki zawsze chętnie i fachowo służą pomocą przy doborze literatury czy poszukiwaniu konkretnej pozycji.

CZYTELNIA

Biblioteka Publiczna w Chęcinach posiada wyodrębniony księgozbiór informacyjny, który zlokalizowany jest w czytelni. Księgozbiór informacyjny ma charakter prezencyjny (jest udostępniany na miejscu). W jego skład wchodzą przede wszystkim: encyklopedie, słowniki, informatory i kompendia wiedzy z różnych dziedzin.
Korzystanie ze zbiorów informacyjnych ułatwiają katalogi:
–    alfabetyczny,
–    rzeczowy,
–    topograficzny.
Szczególne miejsce w działalności informacyjnej tej biblioteki zajmuje problematyka regionalna, ze względu na specyfikę tego regionu. W miarę swoich możliwości biblioteka stara się zaspokajać ich potrzeby. Posiada księgozbiór regionalny, który stara się systematycznie wzbogacać o nowe publikacje.
Do użytku wewnętrznego w bibliotece znajduje się jedno stanowisko komputerowe, na którym tworzona jest baza danych o zbiorach bibliotecznych w programie MAK.
W przyszłości baza ta powinna ułatwić czytelnikom poszukiwanie informacji o zbiorach znajdujących się w bibliotece.